Skip to content

CLEANcultures suomeksi

Innovatiivinen oppiminen, arviointi ja toiminta paikallisyhteisöissä – lähestymistapa ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen (CLEANcultures)

Ilmastopolitiikassa ruohonjuuritason toimet nähdään usein edellytyksenä hyväksyttävälle ilmastopolitiikalle. Perinteiset paikallistason toimet onnistuvat kuitenkin vain harvoin muuttamaan mielipiteitä ja toimintatapoja. Sen sijaan ilmasto-ongelmien käsittelyn yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa heidän omassa toimintaympäristössään on tutkimuksissa todettu saavan aikaan muutoksia ilmastonäkemyksissä ja edistävän ilmastopolitiikan hyväksyttävyyttä.

CLEANcultures-hankkeessa tutkitaankin, tapaustutkimusten kautta, kuinka ongelmien käsittely yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa voi saada aikaan uutta toimintaa ja aloitteita.  Tapaustutkimuksen kohteena olevia ilmastohaasteita kohdanneita paikallisyhteisöjä kutsutaan mukaan prosessiin, jonka tavoitteena on edistää paikallista toimintaa ilmasto-ongelmien ratkaisemisessa.  Hankkeessa järjestetään työpajoja, joissa toimijoiden ajatuksia ja näkemyksiä ongelmista sekä niiden ratkaisuista pyritään selvittämään.

Hankkeen tuloksena saadaan tietoa siitä, kuinka paikallisiin ilmasto-ongelmiin voidaan kehittää ratkaisuja uusien oppimisprosessien kautta.  Projekti tuottaa tuloksia kolmella tasolla: Muutoksia näkökulmissa asuinyhteisöjen tasolla; monistettavissa olevan metodologian vastaavien muutosten aikaansaamiseksi muissa yhteisöissä sekä suosituksia ilmastopoliittiselle päätöksenteolle.

CLEANcultures –hanke käynnistyi joulukuussa 2020 ja se päättyy syyskuussa 2024.​ Suomessa hanketta rahoittaa Suomen Akatemia. VTT:n lisäksi konsortiossa ovat mukana Joanneum Research (koordinaattori, Itävalta), Norwegian University of Science and Technology (Norja) ja University Rome Tre (Italia). Hanke on osa eurooppalaista SOLSTICE (Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change) –tutkimusohjelmaa, jonka tavoitteena on koordinoida ilmastotutkimusta sekä rahoittaa uusia, ilmastonmuutostietoutta ja palveluita tuottavia hankkeita.

 

Tietosuojailmoitus tutkimukseen,  puhelimitse toteutettava kysely [PDF]

Tietosuojailmoitus tutkimukseen, videohaastattelut (Teamsin välityksellä)  [PDF]

Pyhäntä

Pyhanta in mapCLEANcultures-hankkeen Suomen osuudessa käsitellään kahta tuulivoiman rakentamiseen liittyvää tapaustutkimusta ja niihin liittyviä paikallisia prosesseja. Toinen tapaustutkimus sijoittuu Pyhännän kuntaan, joka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kaakkoisosissa. Kunnan asukasluku oli vuoden 2019 lopussa 1578, kokonaispinta-ala 847,5 km2, ja asukastiheys 1,8 asukasta / km2. Teollisuus on kunnan suurin työllistäjä.

Suunniteltu tuulivoimarakentaminen sijoittuu Pyhännän Konnunsuolle. Alueella on muun muassa Metsähallituksen hallinnoimia valtion maita, yksityisiä maa-alueita sekä entisiä turvetuotantomaita ja niihin liittyviä kiinteistöjä. Alustavien suunnitelmien mukaan alueelle rakennetaan 25-38 tuulivoimalaa, jolloin puisto olisi nimellisteholtaan 250-300 MW.

Alueella on parhaillaan käynnissä tuulivoimarakentamisen kaavasuunnittelu ja siihen liittyvän lakisääteinen YVA-prosessi, joiden tavoitteena on sovittaa yhteen alueen käyttömuotojen kuten elinkeinojen tarpeet. Alueella on muuta rinnakkaista käyttöä kuten virkistyskäyttöä, marjastusta tai metsästystä. Lisäksi tuulivoimapuiston rakentaminen vaatii voimajohdon rakentamisen, jonka eri vaihtoehtoja tarkastellaan myös osana suunnitteluprosessia. Alustavan aikataulun mukaan tuulivoimapuiston rakentaminen voisi alkaa vuosien 2024-25 aikana, ja puisto voisi olla käytössä arviolta vuonna 2025-27.

Lisätietoa ja lähteet:

Pyhännän kunnan internet-sivut: https://www.pyhanta.fi/

Metsähallitus, Konnunsuon tuulivoimapuisto: https://www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/tuulivoima/tuulivoimahankkeemme/konnunsuon-tuulivoimapuisto/

Pyhäntä. Wikipedia, Wikimedia Foundation. Last updated: 23 March, 2021. Accessed 23 November, 2021. Pyhäntä – Wikipedia

 

Simo

Simop in mapCLEANcultures-hankkeen Suomen osuudessa käsitellään kahta tuulivoiman rakentamiseen liittyvää tapaustutkimusta ja niihin liittyviä paikallisia prosesseja. Toinen tapaustutkimus sijoittuu Simon kuntaan, joka sijaitsee Lapin maakunnan lounaisosissa Perämeren rannikolla.  Kunnassa asui vuoden 2021 alussa 2 942 ihmistä ja sen kokonaispinta-ala on 2 086 km², ja väestöntiheys n. 2,0 asukasta / m2. Simon kunnan yrityskentässä lukumääräisesti merkittävimmät toimialat ovat rakentaminen, kuljetus ja varastointi sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Matkailuelinkeinot ovat kasvussa oleva toimiala

Suunniteltu Lyypäkin tuulivoimapuisto sijoittuu runsaat 30 km Simon keskustataajamasta koilliseeen Metsähallituksen hallinnoimille valtion maille. Alustavien suunnitelmien mukaan tuulivoimahankkeen on kaavailtu koostuvan yhteensä noin 40 tuulivoimalasta.

Tuulivoimarakentamisen kaavasuunnittelun ja siihen liittyvän lakisääteisen YVA-prosessin tavoitteena on sovittaa yhteen alueen ja huomioida eri alueidenkäyttömuotojen kuten elinkeinojen ja virkistyskäyttäjien tarpeet. Hankealueella ja sen läheisyydessä oletetaan olevan muitakin sitä käyttäviä tahoja ja ryhmiä, mm. metsästäjät ja marjastajat. Alustavan aikataulun mukaan tuulivoimapuiston rakentaminen voisi alkaa vuosien 2023-25 aikana, ja puisto voisi olla käytössä arviolta vuonna 2025-27.

Lisätietoa ja lähteet:

Simon kunnan internet-sivut: https://www.simo.fi/

Metsähallitus, Lyypäkin tuulivoimapuisto: https://www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/tuulivoima/tuulivoimahankkeemme/lyypakin-tuulivoimapuisto/

Simo, Finland. Wikipedia, Wikimedia Foundation. Last updated: 23 February, 2021. Accessed 23 November, 2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Simo,_Finland